Fiscaal Waardebepaling

Alles wat je moet weten over de Discounted Cash Flow (DCF)

Alles wat je moet weten over de Discounted Cash Flow (DCF)

De Discounted Cash Flow Methode is een waarderingsmethode die veel wordt gebruikt bij fusies en overnames. Deze methode – veelal afgekort tot DCF – houdt rekening met de toekomstige verdiensten die uit een onderneming kunnen vloeien. Hiermee is deze methode een veelgebruikt middel om de waarde van ondernemingen te bepalen. In dit artikel leggen we uit hoe de DCF-Methode werkt en hoe u deze kunt toepassen op de eigen onderneming.

Hoe werkt de Discounted Cash Flow Methode?

De DCF gaat uit van de te verwachten kasstromen die door een onderneming gegenereerd worden. Om tot een Discounted Cash Flow te komen worden de kasstromen verdisconteerd tegen een gemiddelde disconteringsvoet (WACC). Dit klinkt heel technisch en als accountantstaal, maar is in de praktijk redelijk logisch. De waardebepaling van de onderneming volgens de DCF-methode verloopt in vier stappen;

  1. Analyseren van het verleden
  2. Voorspelling van de toekomstige geldstromen
  3. Bepalen van de disconteringsvoet
  4. Bepalen van de bedrijfswaarde

1. Analyseren van het verleden

De DCF-Methode kijkt voornamelijk naar de toekomst, maar gebruikt hier wel degelijk een blik naar het verleden voor. Om inzicht te krijgen in de toekomst is het van belang om te onderzoeken waar de kracht van de onderneming ligt. Hierbij worden bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld:

  • Hoe afhankelijk is de onderneming van de verkopende ondernemer?
  • Hoe stabiel is het management en wat is de kwaliteit van het management?
  • Is het product onderscheidend?
  • Zijn er exclusieve afspraken met grote afnemers?
  • Is de markt vatbaar voor nieuwe (disruptieve) concurrentie?

Iedere onderneming heeft een set unieke elementen die invloed hebben op de waardebepaling. De blik naar het verleden helpt om deze elementen inzichtelijk te krijgen. Daarbij wordt de jaarrekening van de onderneming genormaliseerd. Met de genormaliseerde jaarrekeningen worden de verdere berekeningen uitgevoerd.

2. Voorspellen van de toekomstige geldstromen

De toekomstige geldstromen beginnen bij het businessplan voor de aankomende jaren. Wat zijn de verkoopverwachtingen voor de toekomst? Wat verwacht je voor bewegingen in de markt? Maar denk hierbij ook aan vervangings- of investeringsnoodzaken. Bij het bepalen van de toekomstige geldstromen is het gebruikelijk om drie scenario’s te schetsen; worst-case, normal-case en best-case.

3. Bepalen van de disconteringsvoet

Voor de disconteringsvoet worden de gewogen gemiddeldes van de rendementseis op het eigen vermogen als de kosten van vreemd vermogen bepaald. De complete uitleg hiervan zullen we in een apart artikel uitleggen. De uitkomst van deze formule bepaalt de WACC, die nodig is om de DCF-Formule te gebruiken.

4. Bepalen van de bedrijfswaarde

Met de toekomstige geldstromen en de WACC kun je nu de DCF formule invullen. De uitkomst van deze formule geeft een waardebepaling van de onderneming op basis van toekomstige geldstromen. Omdat er in stap 2 met 3 verschillende scenario’s gerekend wordt, heb je een duidelijke bandbreedte van de waarde van de organisatie.

Voordelen van de DCF-Methode

De waardebepaling van het bedrijf is een belangrijke basis voor onderhandelingen tussen koper en verkoper. Daarom is het van groot belang dat deze waardebepaling accuraat en reëel is. Hierbij is het belangrijk om de resultaten van het verleden te bekijken, maar deze zijn niet alleszeggend, voor de koper zijn de resultaten van de toekomst veel belangrijker. Door middel van de DCF-Methode wordt zowel het verleden als de toekomst meegenomen in de waardebepaling.

Zoals de naam al zegt richt de DCF-Methode zich op geldstromen en niet op winst. Winst is namelijk een boekhoudkundig begrip én manipuleerbaar. Geldstromen zijn een objectief begrip en veel minder vatbaar voor manipulatie. Uiteindelijk is het voor bedrijfseigenaren van belang hoeveel geld er de onderneming in- en uitstroomt.

Meer weten over de Discounted Cashflow Methode?

Dit artikel geeft inzicht in hoe DCF-methode toegepast kan worden. De uiteindelijke uitwerking om tot een waardebepaling te komen is lastig om in een artikel samen te vatten. Heeft u daarom verdere vragen over de methode of de waardebepaling van een onderneming? Neem dan contact met ons op via: 020 – 520 65 56

Onze Belofte

95% Slagingskans

Volledige Transparantie

Gelijkgestelde Belangen